ระบบรับสมัครนักเรียน

การอบรมศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

วันที่ 7-8 มกราคม 2565 ดร.ภิญโญ ทองเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา เป็นวิทยากร และจัดอบรมการวิเคราะห์องค์กรและการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในโรงเรียน