ระบบรับสมัครนักเรียน

การปฏิญาณตนในวันครูและเจริญภาวนาเพื่อสร้างความดี

ในห้วงเดือนมกราคม พ.ศ. 2565 ซึ่งถือว่าเป็นเดือนแห่งการเคารพบูชาครู ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนหนองหลวงศึกษาจึงจัดการดำเนินการปฏิญาณตนเพื่อเป็นครูที่ดี และเจริญภาวนาในทุกวันพระโดยทำการสวดมนต์ทำวัตรเย็นและถือศีลห้า นำโดย ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ท่าน ดร.ภิญโญ ทองเหลา และรองผู้อำนวยการ นพดล ครสาย