ระบบรับสมัครนักเรียน

อัลบัมทั้งหมด

วารสาร 1/2565

การอบรมศักยภาพข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

การเตรียมความพร้อมนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เพื่อเข้าทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ (O-net) ปีการศึกษา 2564

การปฏิญาณตนในวันครูและเจริญภาวนาเพื่อสร้างความดี

วารเดือนธันวาคม 2564

ดร.ภิญโญ ทองเหลา ผู้อำนวยการโรงเรียนหนองหลวงศึกษา นำพัฒนาภูมิทัศน์

การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ On hand ในสถานการณ์การแร่ระบาดของโรคโควิด-19

ประชุมผู้ปกครอง 1/2564 ในสถานการณ์ CODIV-19

การประเมินโรงเรียนเพื่อเป็นศูนย์การเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา

พิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

พิธีถวายพระพรเนื่องในวันคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

คณะกรรมการจาก สพม. 23 ตรวจเยี่ยมเพื่อประเมินความพร้อมการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์ COVID-19

ประชุมผู้ปกครอง 1/2563 ในสถานการณ์ CODIV-19

การเปิดภาคเรียนในช่วง COVID-19

การเยี่่ยมบ้านเพื่อการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ในสถานการณ์ COVID-19

การรับรายงานตัวนักเรียน ม.๑ และ ม.๔ ปีการศึกษา ๒๕๖๓

กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2563(อบรมขับขี่ปลอดภัย)

กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2563(เข้าค่ายเดินทางไกและเข้าค่ายพักแรม)

กิจกรรมเดือนกุมภาพันธ์ 2563(พัฒนาวินัยนักเรียน)

กิจกรรมเดือนมกราคม2563(ประชุมผู้ปกครองสัญจร)

กิจกรรมเดือนมกราคม 2563(ประกาศเจตนารมณ์ของสภานักเรียน)

กิจกรรมเดือนมกราคม(เข้าร่วมแข่งขันหุ่นยนต์(IRO 2020)

กิจกรรมเดือน ธันวาคม 2562(คริสต์มาส)

กิจกรรมเดือน ธันวาคม 2562(แข่งขันศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับชาติครั้งที่ ๖๙)

มอบใบประกาศผู้จบ ม.๓ และ ม.๖ ปีการศึกษา ๒๕๖๒

ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม.๓ และ ม.๖ ที่จบปีการศึกษา ๒๕๖๒

สว่างไสวจากฟ้า

อบรมค่ายคุณธรรม