ระบบรับสมัครนักเรียน

ประวัติโรงเรียน

  ประวัติโดยย่อของโรงเรียนหนองหลวงศึกษา
ปี พ.ศ. ๒๕๒๒ โรงเรียนได้รับอนุมัติจัดตั้งจากกรมสามัญศึกษาให้เปิดสอนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นขึ้น ที่ตำบลหนองหลวง อำเภอสว่่างแดนดิน จัหวัดสกลนคร มียชื่อว่า "โรงเรียนหนองหลวงศึกษา" ในวันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๒๒ โดยประชาชนชาวตำบลหนองหลวง และพระคุณเจ้าอุดมสังวรสุทธิเถระ(วัน อุุตตโม) พระครูศรีธรรมวิภาค และเจ้าอธิการบุญมี ทิฐตปุญโญ ได้เริ่มก่อสร้างอาคารชั่วคราว  ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในขณะนั้นเป็นประธานในพิธี เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกแแ
      วันที่ ๒๒ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๒๒ ประชาชนตำบลหนองหลวงได้ทำพิธีมอบอาคารชั่วคราว จำนวน ๖ ห้องเรียน ที่ประชาชนก่อสร้างให้ โดยนายอำเภอสว่างแดนดิน เป็นผู้แทนรับมอบ มีนายสายสิทธิ พรแก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนครในขณะนั้นเป็นประธานในพิธี เปิดทำการเรียนการสอนครั้งแรกแบบสหศึกษา มีจำนวนนักเรียน ๗/๑ คน ๒ ห้องเรียน มีนางสาวนิวรณ์  สุทธิบุญ เป็นครูใหญ่คนแรก และตั้งชื่อโรงเรียนว่า หนองหลวงศึกษา 
      ในปี พ.ศ.๒๕๒๓ ตรงกับวันที่ ๘ ตุลาคม คณะกรรมการสภาตำบลหนองหลวงได้ประชุมครั้งที่ ๑๘ /๒๕๒๓ มีมติมอบที่ดินสาธารณประโยชน์ ซึ่งเป็นทุ่งทำเลเลี้ยงสัตว์ด้านทิศตะวันตกของสถานีพืชอาหารสัตว์ สกลนคร จำนวน ๑๗๘ ไร่ เศษ ให้เป็นที่ดินสำหรับก่อสร้างโรงเรียนหนองหลวงศึกษา โดยมีอาณาเขตดังนี้ 
                                      ทิศเหนือ จรดอาณาเขต ทางหลวงแผ่นดิน ยาว ๔๗๐ เมตร 
                                      ทิศใต้  จรดที่ดินสาธารณประโยชน์ ยาว ๕๓๕ เมตร
                                      ทิศตะวันออก สจรดสถานีพืชอาหารสัตว์สกลนคร ยาว๘๒๕ เมตร
                                      ทิศตะวันตก จรดเรือนจำอำเภอสว่างแดนดิน ยาว ๕๓๕ เมตร
     ในปีการศึกษา ๒๕๒๖ โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการม.พ.ช. ๒ รุ่น ๒
      ปีการศึกษา ๒๕๓๐ โรงเรียนได้เข้าร่วมโครงการขยายโอกาสทางการศึกษา(ค.อมท.สศ.)
      ปีการศึกษา ๒๕๓๗ เปิดทำการสอนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
      ปีการศึกษา ๒๕๓๙  กรมประมงได้จัดทำบ่เลี้ยงปลาเพื่อเผยแพร่การประมงสู่ชุมชน งบประมาณ ๓๐๐,๐๐๐ บาท
      ปีกาการศึกษา ๒ค๔๒ ได้รับคัดเลือกเป็นต้นแบบปฎิรูปการเรียนรู้และประกันคุณภาพการศึกษา
      ปีการศึกษา ๒๕๔๕ ได้รับคัดเลือกเป็นโรงเรียนแกนนำการใช้หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช ๒๕๔๔ และการจัดการเรียนการสอนโดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ม.พ.ช. ๒ รุ่น ๒
      ปีการศึกษา ๒๕๔๖ โรงเรียนได้ดำเนินโครงการโรงเรียนต้นแบบเกษตรครบวงจร ตามแนวทางทฤษฏีใหม่ และโรงเรียนได้เปิดร้านจำหน่ายสินค้า ผลิต๓ัณฑ์ชุมชน
      ปีการศึกษา ๒๕๔๘ เป็นประธานศูนย์เครืข่ายการศึกษา ที่๑๙ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสกลนคร เขต ๒  ได้รับการจัดสรรงบประมาณจำนวน๙๘๑,๒๐๐ บาท
 ในการจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๔ ชุด และมีการใช้ระบบอินเตอร์เน็ตแบบไอพีสตาร์ (IP STAR) ในการจัดการเรียนการสอนและบริหารจัดการ
     ปีการศึกษา ๒๕๔๙ ก่อสร้างศาลาพุทธบุตรแต่ยังไม่แล้วเสร็จ
     ปีการศึกษา ๒๕๕๐ ก่อสร้างศาลาพุทธบุตรเพิ่มเติม ตลอดจนสร้างสนามฟุตซอล ๒ สนาม สร้างถนนคอนกรีต และทางเดินระหว่างอาคาร
     ปีการศึกษา ๒๕๕๑ สร้างสนามฟุตซอลอีกหนึ่ง สนาม
     ปีการศึกษา ๒๕๕๖ สิ่งก่อสร้างหอประชุมหลังใหม่ และเสร็จสมบูรณ์พร้อมใช้ เมื่อปีการศึกษา ๒๕๖๐ รวมงบประมาณทั้งสิ้น สามล้านห้าแสนบาท ได้จากการระดมทุนผ้าป่าการศึกษา
     ปีงบประมาณ ๒๕๖๒ ได้รับงบประมาณในการซ่อมแซมหอประชุมแบบ มพช.๒ จำนวน ๕๙๐,๐๐๐ บาท เนื่องจากได้รับผลกระทบจากวาตภัย ทางโรงเรียนจึงได้ของบประมาณมาทำการเปลี่ยนหลังคาใหม่ และปรับปรุงบิเวณเวที
ปัจจุบันโรงเรียนหนองหลวงศึกษา ตั้งอยู่ที่ เลขที่ ๑๓๗ หมู่ ๑ ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร รหัสไปรษณีย์ ๔๗๑๑๐ริมถนนทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข ๒๒ (ถนนนิตโย:อุดร-นครพนม)  สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต ๒๓ จังหวัดสกลนคร ขึ้นตรงกับ สพฐ. และสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ  
เขตพื้นที่บริการ ตำบลหนองหลวง ตำบลบ้านต้าย
ตำบลค้อใต้ และตำบลบงใต้

แผนที่
https://drive.google.com/open?id=1b1dW51uYStc21Dfd_Bgo7RgxdOh-nFMC&usp=sharing