ระบบรับสมัครนักเรียน

ที่อยู่สถานศึกษา

เลขที่ 137 หมู่ 1 ต.หนองหลวง อ.สวา่งแดนดิน จ.สกลนคร 47240
โทรศัพท์ 042704615 โทรสาร 042704614
[email protected]