ระบบรับสมัครนักเรียน

ปรัชญา/คติพจน์

ปรัชญาโรงเรียน

 สุขา สงฺฆสฺส สามคฺคี

"ความพร้อมเพรียงของหมู่คณะทำให้เกิดสุข"

คติพจน์
"ขยัน สร้างสรรค์ สามัคคี มีวินัย"