ระบบรับสมัครนักเรียน

ตราสัญลักษณ์ของโรงเรียน

รูปเสมาหมายถึงการศึกษา ในใบเสมามีวงกลมล้อมหมายถึงความสามัคคี ซึ่งในวงกลมมีรูปปลาหมายถึงหนองหลวงที่มีสัตว์น้ำอุดมสมบูรณ์ ต้นไม้หมายถึงต้นตะโกซึ่งแต่ก่อนบริเวณโรงเรียนมีต้นไม้ชนิดนี้ขึ้นอยู่มากมายและยังสื่อถึงต้นตะโกที่สามารถนำมาดัดเป็นรูปร่างต่างๆเหมื่อกับการสอนที่สามารถขัดเกลาจิตใจให้สวยงามเหมือนไม้ตะโกที่ดัดได้ และยังมีมูลค่าเมื่อดัดแล้วจึงเปรียบเป็นต้นตะโกทอง รูปต่อมาเป็นรูปทุ่งนาหมายถึงชุมชนที่เป็นชาวนา และมีรูปบ้านหมายถึงชุมชนที่อยู่ร่วมกันด้วยความสามาคคี สีเหลืองหมายถึงวามงดงามของจิตใจและคความอุดมสมบูรณ์