ระบบรับสมัครนักเรียน

อักษรย่อ/สี/ต้นไม้ประจำโรงเรียน

...อักษรย่อ น.ศ. 
สีประจำโรงเรียน =สีขาว-เขียว
                        สีขาวหมายถึงความบริสุทธิ์ของจิตใจและความพร้อมรับการสั่งสอน
                        สีเขียวหมายถึงความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่
ต้นไม้ประจำโรงเรียน ต้นตะโก เพื่อความศิริมงคลจึงตั้งชื่อว่าต้นตะโกทอง