ระบบรับสมัครนักเรียน

วิสัยทัศน์/พันธกิจ/เป้าประสงค์

...วิสัยทัศน์ (Vision) : ภายในปี 2565 โรงเรียนหนองหลวงศึกษามีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เทียบเคียงมาตรฐานสากล
         พันธกิจ/แผนงาน (Mission)
              1. พัฒนาผู้เรียนให้มีคุณธรรม มีทักษะในการทำงาน และมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
              2. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
              3. น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการ
              4. พัฒนาครูและบุคลากรให้เป็นผู้นำการเปลี่ยนแปลง มีศักยภาพและคุณภาพตามมาตรฐานวิชาชีพครู
              5. พัฒนาหลักสูตรและการจัดกระบวนการเรียนรู้ให้เทียบเคียงมาตรฐานสากล
          เป้าประสงค์ (Goal)
             1. ผู้เรียนมีคุณธรรม มีทักษะในการทำงาน และมีคุณภาพเทียบเคียงมาตรฐานสากล
              2. มีการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพ
              3. โรงเรียนน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาใช้การจัดกิจกรรมการเรียนรู้และ