ระบบรับสมัครนักเรียน

ข้อมูลนักเรียน

โรงเรียนหนองหลวงศึกษา 137 หมู่1 ต.หนองหลวง อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110 โทรศัพท์ 042704615 โทรสาร 042704614 ขับเคลื่อนโดย THAI.AC เข้าระบบ
วันและเวลาที่สร้างรายงาน 2021-06-28 03:04:25.371652                
รหัสโรงเรียน ชื่อโรงเรียน เลขประจำตัวนักเรียน ชั้น ห้อง เลขประจำตัวนักเรียน เพศ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ นามสกุล วันเกิด อายุ(ปี) น้ำหนัก ส่วนสูง
47022018 หนองหลวงศึกษา 1401400135120 ม.1 1 09434 เด็กชาย กล้าณรงค์ สีมี 23/04/2551 13 41 152
47022018 หนองหลวงศึกษา 1339600177801 ม.1 1 09435 เด็กชาย คณิศร ตอนใต้ 20/09/2551 13 40 157
47022018 หนองหลวงศึกษา 1100801633700 ม.1 1 09436 เด็กชาย ณัชพล ศาลางาม 03/11/2551 13 36 152
47022018 หนองหลวงศึกษา 1104200652801 ม.1 1 09437 เด็กชาย ธนกร ทบเทิบ 01/09/2551 13 30 151
47022018 หนองหลวงศึกษา 1418000103707 ม.1 1 09438 เด็กชาย ธราวุธ ไปเจอะ 02/05/2552 12 53 150
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600155686 ม.1 1 09439 เด็กชาย ธีรชัย หมู่โสภิญ 03/10/2551 13 50 148
47022018 หนองหลวงศึกษา 1104301144274 ม.1 1 09441 เด็กชาย ธีรภัทร เก็บสันเทียะ 07/09/2551 13 38 154
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600146148 ม.1 1 09442 เด็กชาย ธีรภัทร อินทะชัย 07/04/2551 13 47 163
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600149686 ม.1 1 09443 เด็กชาย ธีระศักดิ์ จันทนัด 17/06/2551 13 51 161
47022018 หนองหลวงศึกษา 1100704017706 ม.1 1 09444 เด็กชาย ปรรณวัชร แสงเจือ 12/04/2551 13 52 170
47022018 หนองหลวงศึกษา 1103704393808 ม.1 1 09445 เด็กชาย พรชีวินทร์ พิมพ์ชัยน้อย 12/01/2552 12 72 175
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600156917 ม.1 1 09446 เด็กชาย พีระพงค์ เมืองซ้าย 28/10/2551 13 75 163
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600156020 ม.1 1 09447 เด็กชาย พุฒิพงศ์ คุณวงค์ 09/10/2551 13 39 152
47022018 หนองหลวงศึกษา 1549900778557 ม.1 1 09448 เด็กชาย วัชรพล แสงไฟ 23/08/2551 13 53 156
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600154205 ม.1 1 09449 เด็กชาย วิชานนท์ ชูแก้ว 10/09/2551 13 53 171
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600156402 ม.1 1 09450 เด็กชาย อดิเทพ เผาสุข 19/10/2551 13 39 153
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600163107 ม.1 1 09451 เด็กชาย อนุพงษ์ โทบุตร 23/02/2552 12 51 161
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600157671 ม.1 1 09452 เด็กชาย อาชัญ ปิยะขาม 13/11/2551 13 37 153
47022018 หนองหลวงศึกษา 1369900839345 ม.1 1 09440 เด็กชาย ธีรโชติ วรรณพัฒน์ 01/06/2551 13 47 156
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600144323 ม.1 1 09453 เด็กหญิง กนกพร โพธิเจริญ 27/02/2551 13 35 145
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600154043 ม.1 1 09454 เด็กหญิง กัลยรัตน์ รันวงศา 08/09/2551 13 35 153
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600152938 ม.1 1 09455 เด็กหญิง กุลธิดา ยอดกูล 16/08/2551 13 37 153
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600146571 ม.1 1 09456 เด็กหญิง ชมพูนุช ปิตการ 12/04/2551 13 52 163
47022018 หนองหลวงศึกษา 1479900847410 ม.1 1 09457 เด็กหญิง ณฐพร กุสุมาลย์ 12/10/2551 13 50 160
47022018 หนองหลวงศึกษา 1102900164998 ม.1 1 09458 เด็กหญิง ณภัทร ภูแสนศรี 02/09/2551 13 32 153
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600154418 ม.1 1 09459 เด็กหญิง ธิชาดา ยถาภูมิ 12/09/2551 13 48 158
47022018 หนองหลวงศึกษา 1260401185652 ม.1 1 09460 เด็กหญิง นภัสสร จิตรซ้าย 05/04/2551 13 48 167
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600152466 ม.1 1 09461 เด็กหญิง นริสราภรณ์ วรสาทร์ 09/08/2551 13 45 156
47022018 หนองหลวงศึกษา 1849400018046 ม.1 1 09462 เด็กหญิง นิตา นาคปล้อง 31/05/2551 13 38 153
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600151133 ม.1 1 09463 เด็กหญิง นิภาพร คูณมา 14/07/2551 13 65 161
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600151672 ม.1 1 09464 เด็กหญิง ประกายกาญจน์ สีดาดาน 26/07/2551 13 54 160
47022018 หนองหลวงศึกษา 1101801565802 ม.1 1 09465 เด็กหญิง ปริยากร สายทอง 10/06/2551 13 41 159
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600152849 ม.1 1 09467 เด็กหญิง ปาลิตา วำสันเทียะ 15/08/2551 13 35 152
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600157166 ม.1 1 09468 เด็กหญิง พัชรพร ทีเขียว 03/11/2551 13 84 175
47022018 หนองหลวงศึกษา 1471201453172 ม.1 1 09469 เด็กหญิง พัชราภรณ์ จันทร์ไทย 31/05/2551 13 39 153
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600143343 ม.1 1 09470 เด็กหญิง พิชญ์สินี บุญสาร 08/02/2551 13 38 148
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600152601 ม.1 1 09471 เด็กหญิง ราวตรี ผาแก้ว 10/08/2551 13 35 150
47022018 หนองหลวงศึกษา 1659600028691 ม.1 1 09472 เด็กหญิง วณิดา อินทะชัย 24/09/2551 13 64 153
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600161376 ม.1 1 09473 เด็กหญิง วรวรรณ ยอดสุวรรณ 19/01/2552 12 69 163
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600156101 ม.1 1 09474 เด็กหญิง ศิริภัสสร ทองกุล 10/10/2551 13 32 154
47022018 หนองหลวงศึกษา 1209501238136 ม.1 1 09475 เด็กหญิง สุภัตรา บรรณทิพย์ 20/07/2551 13 71 165
47022018 หนองหลวงศึกษา 1149901040318 ม.1 1 09476 เด็กหญิง อัญชลีพร เพียงงาม 21/04/2551 13 44 163
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600143581 ม.1 1 09466 เด็กหญิง ปาลิตา เขียวอ่อน 13/02/2551 13 49 160
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600151796 ม.1 2 09477 เด็กชาย กฤษฎา ใจกว้าง 25/07/2551 13 37 152
47022018 หนองหลวงศึกษา 1849902017429 ม.1 2 09478 เด็กชาย กวิน เชาว์โชติ 29/08/2551 13 31 148
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600152725 ม.1 2 09479 เด็กชาย ไชยภพ จันทร์มี 12/08/2551 13 50 153
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600156542 ม.1 2 09481 เด็กชาย ณัฐสุต หล้าศรี 22/10/2551 13 75 156
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600141481 ม.1 2 09482 เด็กชาย ธนวัฒน์ เชยชม 07/01/2551 13 65 175
47022018 หนองหลวงศึกษา 1849902030441 ม.1 2 09843 เด็กชาย ธีระเมธ พรมสวัสดิ์ 18/10/2551 13 35 150
47022018 หนองหลวงศึกษา 1199901236603 ม.1 2 09484 เด็กชาย นวพล อินทะลัย 24/11/2551 13 45 150
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600160132 ม.1 2 09485 เด็กชาย นันทกร พลยางนอก 26/12/2551 13 28 141
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600153918 ม.1 2 09486 เด็กชาย ปฏิภาณ สารพัฒน์ 05/09/2551 13 75 175
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600155163 ม.1 2 09487 เด็กชาย ปภาวิน ภิคะวงศ์ 29/09/2551 13 34 146
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600155228 ม.1 2 09488 เด็กชาย พีรพัฒน์ โสโพ 26/09/2551 13 130 174
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600159720 ม.1 2 09489 เด็กชาย ภูเบศ แก้วอำลา 17/12/2551 13 67 153
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600149694 ม.1 2 09490 เด็กชาย รัฐภูม รู้บุญ 17/06/2551 13 59 170
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600157808 ม.1 2 09491 เด็กชาย รัฐภูมิ อินทรขาว 16/11/2551 13 36 147
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600155996 ม.1 2 09492 เด็กชาย วีระชัย สุเมผา 10/10/2551 13 47 161
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600155422 ม.1 2 09493 เด็กชาย ศุภกริช พันธุ์วงศา 01/10/2551 13 37 145
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600153501 ม.1 2 09494 เด็กชาย อัครวัฒน์ สาริโล 27/08/2551 13 45 160
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600150846 ม.1 2 09495 เด็กชาย อัษฎายุธ แวงวรรณ 09/07/2551 13 52 159
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600146890 ม.1 2 09614 เด็กชาย พีระภัทร บุญมาก 18/04/2551 13 38 160
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600153381 ม.1 2 09496 เด็กหญิง กรรณิกา ฟักเอี้ยง 26/08/2551 13 37 152
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600159614 ม.1 2 09497 เด็กหญิง จรัญพร สุวรรณเขต 15/12/2551 13 43 150
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600168036 ม.1 2 09498 เด็กหญิง ณัฐชา บุปผามาลา 21/05/2552 12 35 145
47022018 หนองหลวงศึกษา 1659902445201 ม.1 2 09499 เด็กหญิง ดารินทร์ สนิทนอก 19/02/2551 13 35 145
47022018 หนองหลวงศึกษา 1410601395993 ม.1 2 09501 เด็กหญิง ปวีณรัตน์ โสมสิ่ง 10/09/2551 13 38 154
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600148850 ม.1 2 09502 เด็กหญิง พุธิตา เทียมราช 28/05/2551 13 43 164
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600156569 ม.1 2 09503 เด็กหญิง รสริน เชือกทอง 22/10/2551 13 38 149
47022018 หนองหลวงศึกษา 1471201453229 ม.1 2 09504 เด็กหญิง วรัชญา สาพรเจริญ 28/08/2551 13 36 153
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600155040 ม.1 2 09505 เด็กหญิง สุภาวดี พลเยี่ยม 24/09/2551 13 42 153
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600154787 ม.1 2 09506 เด็กหญิง อนัญญา อัมวงศ์ 19/09/2551 13 43 160
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600155261 ม.1 3 09507 เด็กชาย กฤษฎา ทบเทิบ 28/09/2551 13 38 158
47022018 หนองหลวงศึกษา 1479900838143 ม.1 3 09508 เด็กชาย กิตินันท์ พะนะลมย์ 12/08/2551 13 48 160
47022018 หนองหลวงศึกษา 1209702439350 ม.1 3 09509 เด็กชาย คฑาเพชร ศรีทอง 22/06/2551 13 97 171
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600151486 ม.1 3 09510 เด็กชาย จักรภัทร น้อยหว้า 23/07/2551 13 65 152
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600160850 ม.1 3 09511 เด็กชาย จักรวาล พรมวิเชียร 30/12/2551 13 39 145
47022018 หนองหลวงศึกษา 5478100000023 ม.1 3 09512 เด็กชาย เจอราร์ด อินเดียน่า แคล็กซ์ตั้น 02/03/2552 12 37 150
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600161155 ม.1 3 09513 เด็กชาย ณัฐพล วงศ์ตา 14/01/2550 14 30 115
47022018 หนองหลวงศึกษา 1103704403901 ม.1 3 09514 เด็กชาย ธีธัช ท้วมลี้ 17/02/2552 12 75 160
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600141421 ม.1 3 09515 เด็กชาย ธีรโชติ สาครเจริญ 06/01/2551 13 55 173
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600142037 ม.1 3 09517 เด็กชาย พีรชัย ขาวสะอาด 15/01/2551 13 41 154
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600142894 ม.1 3 09518 เด็กชาย ภูมิกร เชยชม 29/01/2551 13 43 165
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600154302 ม.1 3 09519 เด็กชาย ภูริพัฒน์ ทอนราช 12/09/2551 13 57 160
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600150145 ม.1 3 09520 เด็กชาย วรพจน์ คำทอง 29/06/2551 13 30 147
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600154124 ม.1 3 09521 เด็กชาย วัชกรณ์ เข็มอุทา 05/09/2551 13 33 147
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600150081 ม.1 3 09522 เด็กชาย วีรภัทร วงศ์ธรรม 28/06/2551 13 39 150
47022018 หนองหลวงศึกษา 1419902513195 ม.1 3 09516 เด็กชาย พงษ์ปกรณ์ กำมา 17/03/2551 13 55 167
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600152695 ม.1 3 09523 เด็กชาย วีรศักดิ์ แสงโยธา 11/08/2551 13 45 163
47022018 หนองหลวงศึกษา 1479900826854 ม.1 3 09524 เด็กชาย สถาพร ทองภูบาล 02/06/2551 13 65 156
47022018 หนองหลวงศึกษา 1749700166637 ม.1 3 09525 เด็กชาย สรวิศิษย์ เนตรวงศ์ 19/08/2551 13 56 166
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600151249 ม.1 3 09526 เด็กชาย เอกรินทร์ แสงงาม 15/07/2551 13 51 152
47022018 หนองหลวงศึกษา 1359600010868 ม.1 3 09527 เด็กหญิง กัญชพร เพ็งแจ่ม 13/10/2551 13 53 160
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600145958 ม.1 3 09529 เด็กหญิง ณัฐธิดา ดวงจันทร์ 07/04/2551 13 46 155
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600142185 ม.1 3 09530 เด็กหญิง ณัฐพร หารฮาว 17/01/2551 13 50 155
47022018 หนองหลวงศึกษา 1119902444471 ม.1 3 09531 เด็กหญิง ธนัชชา พลเยี่ยม 22/08/2551 13 56 157
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600145079 ม.1 3 09532 เด็กหญิง ธีรดา ไชยรัตน์ 16/03/2551 13 53 156
47022018 หนองหลวงศึกษา 1419902562579 ม.1 3 09533 เด็กหญิง ละอองดาว ไชยชม 30/10/2551 13 41 155
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600141502 ม.1 3 09534 เด็กหญิง วธันญา ไชยลังกา 05/01/2551 13 50 154
47022018 หนองหลวงศึกษา 1419902562587 ม.1 3 09536 เด็กหญิง สกาวเดือน ไชยชม 30/10/2551 13 35 153
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600158154 ม.1 3 09528 เด็กหญิง ณัฐณิชา ยอดสุวรรณ 20/11/2551 13 41 160
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600152539 ม.1 3 09535 เด็กหญิง วิภาวี จันทนี 09/08/2551 13 45 155
47022018 หนองหลวงศึกษา 1219901229312 ม.1 4 09553 เด็กชาย อนุชา หนูแก้ว 21/12/2551 13 31 148
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600148604 ม.1 4 09537 เด็กชาย กิติศักดิ์ โพธิ์ชารี 23/05/2551 13 53 162
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600145869 ม.1 4 09538 เด็กชาย จักรพล หอมสมบัติ 02/04/2551 13 30 140
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600147799 ม.1 4 09539 เด็กชาย จิรเมธ สายสอน 06/05/2551 13 26 152
47022018 หนองหลวงศึกษา 1479900846821 ม.1 4 09540 เด็กชาย จิรายุทธ ซุยจันดา 11/10/2551 13 57 170
47022018 หนองหลวงศึกษา 1419902513161 ม.1 4 09541 เด็กชาย ฉัตรดนัย ศิลาเดช 15/03/2551 13 65 159
47022018 หนองหลวงศึกษา 1418800033410 ม.1 4 09542 เด็กชาย ชยานันต์ อันทะปัญญา 12/08/2551 13 49 170
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600152351 ม.1 4 09543 เด็กชาย ณัฐชนน ชาติแสน 04/08/2551 13 50 165
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600152261 ม.1 4 09544 เด็กชาย ธนโชติ รูปสะอาด 03/08/2551 13 45 164
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600162607 ม.1 4 09545 เด็กชาย ธีรภัทร์ บางจักร 14/02/2552 12 37 145
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600160175 ม.1 4 09546 เด็กชาย ปพนธนัย ตุงพิลา 28/12/2551 13 43 150
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600160418 ม.1 4 09548 เด็กชาย ภูรินทร์ เครือแวงมล 22/12/2551 13 49 153
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600143645 ม.1 4 09549 เด็กชาย รพีภัทร กรอบรัมย์ 17/02/2551 13 45 162
47022018 หนองหลวงศึกษา 1101501391159 ม.1 4 09550 เด็กชาย วริษฐ์ ผลาจันทร์ 06/07/2551 13 60 160
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600148370 ม.1 4 09551 เด็กชาย วันปรีชา สุวรรณสงคราม 19/05/2551 13 48 158
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600155171 ม.1 4 09552 เด็กชาย วีรภัทร องอาจ 27/09/2551 13 34 113
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600156186 ม.1 4 09554 เด็กชาย อนุรัตน์ สุขเทวี 13/10/2551 13 36 142
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600145940 ม.1 4 09555 เด็กชาย อภิชัย ทอนราช 06/04/2551 13 45 154
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600160388 ม.1 4 09556 เด็กชาย อมรเทพ เศษฐพล 29/12/2551 13 29 139
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600144315 ม.1 4 09607 เด็กชาย อนุรักษ์ คุณวงค์ 29/02/2551 13 40 158
47022018 หนองหลวงศึกษา 1407400030218 ม.1 4 09547 เด็กชาย พงศกร แก้วพิลา 30/10/2551 13 30 140
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600155911 ม.1 4 09557 เด็กหญิง กัลย์สุดา บุญมาก 06/10/2551 13 57 152
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600159142 ม.1 4 09558 เด็กหญิง จิราพร ลาทอง 06/12/2551 13 34 150
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600155414 ม.1 4 09559 เด็กหญิง ฐิติมา ประทุมรัตน์ 01/10/2551 13 35 158
47022018 หนองหลวงศึกษา 1499900554676 ม.1 4 09560 เด็กหญิง วิภาดา ธรรมทาทอง 10/12/2551 13 38 152
47022018 หนองหลวงศึกษา 1319901256661 ม.1 4 09561 เด็กหญิง สุพัตรา สำคัญควร 06/04/2552 12 56 156
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600155694 ม.1 4 09562 เด็กหญิง สุวรรณภา สายเมือง 03/10/2551 13 40 159
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600144145 ม.1 4 09563 เด็กหญิง อรณิฌา แสงเสน 25/02/2551 13 45 162
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600158642 ม.1 4 09564 เด็กหญิง อาทิตยา ชัยชะนะ 01/12/2551 13 48 156
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600148311 ม.1 4 09596 เด็กหญิง วัณวิสา ไชยวารี 19/05/2551 13 35 150
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600158740 ม.1 5 09569 เด็กชาย ธนพัต เสนศรี 03/12/2551 13 34 142
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600152326 ม.1 5 09576 เด็กชาย มงคล หารภูมิ 04/08/2551 13 41 157
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600149741 ม.1 5 09581 เด็กชาย อนุพงษ์ สอาดแพน 17/06/2551 13 28 145
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600160019 ม.1 5 09571 เด็กชาย ธีรพงษ์ จันทะโย 23/12/2551 13 50 151
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600155201 ม.1 5 09567 เด็กชาย ชัยธวัช เชียงพฤกษ์ 29/09/2551 13 40 139
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600147357 ม.1 5 09574 เด็กชาย ภควัต คงวันดี 24/04/2551 13 40 163
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600142622 ม.1 5 09570 เด็กชาย ธัชพล พูลเวียงชัย 24/01/2551 13 55 160
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600155139 ม.1 5 09573 เด็กชาย ปริชาติ แสงใสแก้ว 28/09/2551 13 26 131
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600152521 ม.1 5 09568 เด็กชาย ณัฐนันท์ เกิดกำบด 08/08/2551 13 80 161
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600146407 ม.1 5 09565 เด็กชาย กันต์ธร สีสมรส 09/04/2551 13 75 159
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600157875 ม.1 5 09577 เด็กชาย เรืองฤทธิ์ ภูตาเงิน 17/11/2551 13 40 154
47022018 หนองหลวงศึกษา 1670900117675 ม.1 5 09579 เด็กชาย ศรุต บางสูงเนิน 26/09/2551 13 30 143
47022018 หนองหลวงศึกษา 1101801565969 ม.1 5 09575 เด็กชาย ภานุพงษ์ อุปัฌชา 09/06/2551 13 49 165
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600158693 ม.1 5 09566 เด็กชาย จักรภัทร ศิลาวงค์ 01/12/2551 13 47 161
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600147578 ม.1 5 09580 เด็กชาย ศุกลวัฒน์ แก้วสมบัติ 03/05/2551 13 40 154
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600153403 ม.1 5 09572 เด็กชาย ธีรภาพ ตาลสถิตย์ 26/08/2551 13 35 148
47022018 หนองหลวงศึกษา 1110201368037 ม.1 5 09578 เด็กชาย วีระเทพ ตอนใต้ 28/12/2551 13 56 154
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600154612 ม.1 5 09582 เด็กชาย อภิวัฒน์ ศรีคุณลา 17/09/2551 13 37 150
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600149597 ม.1 5 09615 เด็กชาย พงศกร เพชรศรี 15/06/2551 13 40 155
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600149422 ม.1 5 09587 เด็กหญิง มัติธิชา สาธร 11/06/2551 13 33 147
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600156704 ม.1 5 09585 เด็กหญิง ปิยธิดา มูลเพ็ญ 25/10/2551 13 40 155
47022018 หนองหลวงศึกษา 1419902500689 ม.1 5 09590 เด็กหญิง ศศิชา มุมอภัย 11/01/2551 13 45 159
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600148001 ม.1 5 09588 เด็กหญิง วณิดา ป้องเศร้า 12/05/2551 13 35 149
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600153446 ม.1 5 09586 เด็กหญิง มนัสนันท์ แวงวรรณ 26/08/2551 13 30 137
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600151176 ม.1 5 09591 เด็กหญิง ศศิลดา ศิริบุญ 14/07/2551 13 32 153
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600150480 ม.1 5 09589 เด็กหญิง วัชราพร เครือพันธ์ 05/07/2551 13 55 154
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600148736 ม.1 5 09584 เด็กหญิง ธัญภรณ์ โคตพันธุ์ 26/05/2551 13 48 149
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600150749 ม.1 5 09583 เด็กหญิง ณัฐตยา บุบผาอาจ 08/07/2551 13 50 163
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600157751 ม.1 5 09592 เด็กหญิง ศุภกานต์ มงคล 14/11/2551 13 61 165
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600125841 ม.2 1 09249 เด็กชาย กิตติวัฒน์ ศรีคุณลา 02/04/2550 14 48 166
47022018 หนองหลวงศึกษา 1959901066824 ม.2 1 09250 เด็กชาย จักรภัทร ฉายะยันตร์ 02/12/2550 14 51 174
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600127241 ม.2 1 09251 เด็กชาย ณัฐพัชร์ คุณวงศ์ 26/04/2550 14 48 163
47022018 หนองหลวงศึกษา 1749901143642 ม.2 1 09252 เด็กชาย ธนวัฒน์ ศรีสุนาครัว 27/02/2550 14 73 166
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600133275 ม.2 1 09253 เด็กชาย วัชรวิศว์ แวดระเว 14/08/2550 14 59 166
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600134948 ม.2 1 09254 เด็กชาย วีระพัฒน์ จันทะรส 02/09/2550 14 53 175
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600140298 ม.2 1 09255 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ใจอาวุธ 13/12/2550 14 51 162
47022018 หนองหลวงศึกษา 1730301195481 ม.2 1 09256 เด็กชาย ศุภวิชญ์ ชูบุญ 05/06/2550 14 41 153
47022018 หนองหลวงศึกษา 1418000083625 ม.2 1 09257 เด็กชาย อนันต์ บุญประคม 15/08/2550 14 47 155
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600142550 ม.2 1 09258 เด็กหญิง กุลนิภา ดุลยะลา 23/01/2551 13 62 162
47022018 หนองหลวงศึกษา 1119701177948 ม.2 1 09259 เด็กหญิง ขนิษฐา สวัสดิ์พันธ์ 14/03/2550 14 50 163
47022018 หนองหลวงศึกษา 1199901159901 ม.2 1 09260 เด็กหญิง จริญา อินทะลัย 17/07/2550 14 58 161
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600123563 ม.2 1 09261 เด็กหญิง จันทิมา จันทัย 27/02/2550 14 42 160
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600140417 ม.2 1 09262 เด็กหญิง จุฑารัตน์ ตูมตั้ง 08/12/2550 14 40 160
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600129715 ม.2 1 09263 เด็กหญิง ชไมพร คุณพิมพ์ 13/06/2550 14 79 165
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600131965 ม.2 1 09264 เด็กหญิง ชฎาภรณ์ สารมานิจ 19/07/2550 14 45 156
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600122851 ม.2 1 09265 เด็กหญิง ชลดา กิตชัย 16/02/2550 14 39 152
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600131892 ม.2 1 09266 เด็กหญิง ชลดา สารพัฒน์ 22/07/2550 14 55 162
47022018 หนองหลวงศึกษา 1110201341406 ม.2 1 09267 เด็กหญิง ฐิตาพร วารมูลมี 25/09/2550 14 61 160
47022018 หนองหลวงศึกษา 1409200034874 ม.2 1 09268 เด็กหญิง ฑิติมา ชาแก้ว 05/06/2550 14 43 155
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600127313 ม.2 1 09269 เด็กหญิง ณฤทัย กินนะศรี 28/04/2550 14 35 153
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600141006 ม.2 1 09270 เด็กหญิง นภัสสร สารมานิตย์ 27/12/2550 14 40 156
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600127453 ม.2 1 09271 เด็กหญิง นวรัตน์ วงค์ษา 30/04/2550 14 51 167
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600135499 ม.2 1 09272 เด็กหญิง นันทิยา พรหมพินิจ 20/09/2550 14 35 156
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600123946 ม.2 1 09273 เด็กหญิง ปภาวี ปานนะพรม 08/03/2550 14 42 160
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600145834 ม.2 1 09274 เด็กหญิง พนัสดา พันดวง 31/03/2551 13 48 160
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600139257 ม.2 1 09278 เด็กหญิง วารีรัตน์ จดจำ 22/11/2550 14 45 158
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600130543 ม.2 1 09276 เด็กหญิง พรยุพา เทพศรีเมือง 27/06/2550 14 42 153
47022018 หนองหลวงศึกษา 1419902490471 ม.2 1 09279 เด็กหญิง สุทธิดา ศรีระโคตร 30/11/2550 14 38 152
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600130349 ม.2 1 09280 เด็กหญิง สุภาวี ศรีชา 24/06/2550 14 57 160
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600122541 ม.2 1 09275 เด็กหญิง พรณิภา เอกตาแสง 09/02/2550 14 45 163
47022018 หนองหลวงศึกษา 1490300161110 ม.2 2 09282 เด็กชาย จิรพัฒน์ รัตนวัน 17/11/2550 14 45 155
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600138081 ม.2 2 09284 เด็กชาย ณัฐนนท์ สีจันทะจร 04/11/2550 14 38 155
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600133968 ม.2 2 09285 เด็กชาย ณัฐพงษ์ ภูเทียมศรี 23/08/2550 14 49 156
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600131728 ม.2 2 09287 เด็กชาย ธนวัชร์ ปราบมนตรี 18/07/2550 14 31 148
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600130497 ม.2 2 09289 เด็กชาย ธีรวัฒน์ สายสิงห์ 25/06/2550 14 45 155
47022018 หนองหลวงศึกษา 1679800408099 ม.2 2 09292 เด็กชาย ปภังกร สารมานิจ 19/12/2550 14 49 147
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600131078 ม.2 2 09293 เด็กชาย ปิยะพัฒน์ บุญแสงส่ง 08/07/2550 14 65 158
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600133445 ม.2 2 09294 เด็กชาย พีรพัฒน์ รัตนโชติ 17/08/2550 14 83 172
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600132252 ม.2 2 09283 เด็กชาย ณัฐกรณ์ มีสอน 27/07/2550 14 39 155
47022018 หนองหลวงศึกษา 1469000050051 ม.2 2 09281 เด็กชาย คมกริช อุปนิ 11/01/2550 14 43 163
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600132511 ม.2 2 09286 เด็กชาย เดชานุวัฒน์ แท่งแก้ว 25/07/2550 14 50 168
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600135367 ม.2 2 09299 เด็กหญิง จุรีมาส น้อยแสงสี 17/09/2550 14 78 166
47022018 หนองหลวงศึกษา 1478600122885 ม.2 2 09300 เด็กหญิง