ระบบรับสมัครนักเรียน

การปฏิญาณตนเพื่อเป็นครูที่ดีและการเจริญภาวนาเพื่อลดกิเลสในใจของครู