ระบบรับสมัครนักเรียน

ข้อมูลบุคลากร

ข้อมูล ชาย หญิง รวม
ผู้บริหาร 2 0 2
ข้าราชการครู 12 16 28
พนักงานราชการ 0 0 0
อัตราจ้าง 0 1 1
ลูกจ้างประจำ 1 0 1
ลูกจ้างชั่วคราว 3 1 4
นักศึกษาฝึกประสบการณ์ 0 0 0
รวมเฉพาะครูผู้สอน 12 17 29
รวม (ไม่นับนักศึกษาฯ) 30 22 52
รวมทั้งหมด 30 22 52